INFORMACIÓ DESTACADA

Estratègies de Maneig Integrat de Plagues (IPM) a Mèxic, cas HLB

Héctor M. Sánchez Anguiano.

Direcció de Protecció Fitosanitària de la Direcció General de Sanitat Vegetal, SENASICA-SAGARPA Guillermo Pérez Valenzuela # 127, Col. del Carmen, Coyoacán, México, D. F. 04100 hector.sanchez@senasica.gob.mx

A Mèxic el Govern Federal compta amb el Servei Nacional de Sanitat, Innocuïtat i Qualitat Agroalimentària (SENASICA), qui a través de la Direcció general de Sanitat Vegetal, amb fonament en la Llei Federal de Sanitat Vegetal, instrumenta programes i campanyes fitosanitàries per prevenir la introducció o dispersió de plagues que puguin afectar als vegetals, els seus productes i subproductes de l'agricultura nacional, així com per millorar o conservar els estatus fitosanitaris en la producció agrícola. 

La Vigilància Epidemiològica es realitza per detectar, determinar i actualitzar, de forma permanent, l'estatus fitosanitari de les plagues que han estat regulades i les que representen una amenaça per a l'agricultura nacional. Mitjançant les campanyes fitosanitàries es confina, controla i preveu la dispersió de plagues al territori nacional, en elles s'empren estratègies que contemplen el Maneig Integrat de Plagues (MIP). D'igual manera s'implementen programes fitosanitaris per millorar la competitivitat dels cultius a través de garantir la qualitat fitosanitària dels productes vegetals, atenent les plagues reglamentades que amenacen els cultius dels Sistema-Producte.

A Mèxic el Govern Federal compta amb el Servei Nacional de Sanitat, Innocuïtat i Qualitat Agroalimentària (SENASICA), qui a través de la Direcció general de Sanitat Vegetal, amb fonament en la Llei Federal de Sanitat Vegetal, instrumenta programes i campanyes fitosanitàries per prevenir la introducció o dispersió de plagues que puguin afectar als vegetals, els seus productes i subproductes de l'agricultura nacional, així com per millorar o conservar els estatus fitosanitaris en la producció agrícola. 

La Vigilància Epidemiològica es realitza per detectar, determinar i actualitzar, de forma permanent, l'estatus fitosanitari de les plagues que han estat regulades i les que representen una amenaça per a l'agricultura nacional. Mitjançant les campanyes fitosanitàries es confina, controla i preveu la dispersió de plagues al territori nacional, en elles s'empren estratègies que contemplen el Maneig Integrat de Plagues (MIP). D'igual manera s'implementen programes fitosanitaris per millorar la competitivitat dels cultius a través de garantir la qualitat fitosanitària dels productes vegetals, atenent les plagues reglamentades que amenacen els cultius dels Sistema-Producte. Tot l'anterior amb la participació dels productors organitzats en Comitès Estatals i Juntes Locals de Sanitat Vegetal, distribuïdes en tot el país, els qui operen el recurs atorgat i ho apliquen a través de personal tècnic capacitat.  Es presenta, com a exemple representatiu, de Maneig Integrat de Plagues, el programa contra l'Huanglongbing (HLB) dels cítrics que es desenvolupa a Mèxic, la seva operació i resultats. 

Antecedents: 

Mèxic és un país que produeix una àmplia diversitat de cultius agrícoles importants per a la seva alimentació i economia, la producció de la qual pot veure's afectada per la presència de plagues i malalties. Per aquesta raó el Servei Nacional de Sanitat, Innocuïtat i Qualitat Agroalimentària (SENASICA), ha desenvolupat accions contemplades en Campanyes Fitosanitàries, programes fitosanitaris i dispositius nacionals d'emergència amb la finalitat de mitigar aquests riscos, els quals són operades a través dels Organismes Auxiliars de Sanitat Vegetal. 

Tot aquest conjunt d'activitats es troben plasmades o establertes en lleis, reglaments, normes i altres tipus de disposicions legals, perquè tots els interessats en la prevenció i control de plagues i malalties dels seus cultius, les coneguin i apliquin. Correspon a la Secretaria d'Agricultura, Ramaderia, Desenvolupament Rural, Pesca i Alimentació (SAGARPA) a través del SENASICA, vigilar el compliment i correcta aplicació d'aquestes disposicions mitjançant personal oficial o bé a través d'organismes ayxiliars. 

Programa contra l'HLB dels cítrics: 

Un dels programes més importants a Mèxic és la campanya contra l'Huanglongbing dels cítrics o HLB (Candidatus Liberibacter sp) i el seu vector el Psílid Asiàtic dels Cítrics (Diaphorina citri K.). Aquesta malaltia, que és incurable, es va detectar a Mèxic des de juliol de 2009 a l'Estat de Yucatán. A data d’avui, es troba present en 229 municipis de 14 dels 23 Estats citrícoles del país: Baixa Califòrnia Sud, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Pobla, Quintana Rosego, Sinaloa, Tabasco i Yucatán. Addicionalment, es van detectar cítrics amb HLB en el municipi de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas. Els Estats més afectats són: Nayarit, Colima, Jalisco i Michoacán amb 68,7, 62,7, 48 i 16% d'afectació respectivament; no obstant això, la superfície citrícola afectada de tots els estats amb presència d'HLB representa al voltant del 4.8% de la superfície nacional. 

En virtut de l'anterior, la campanya ha integrat la participació de representants dels sectors productius, transformador, científic, oficial: federal i estatal. A l'any 2011, es va formar el Grup Coordinador d'HLB, del qual es va derivar la creació d'un Grup Tècnic, per a l'elaboració de l'Estratègia 2012 contra l'HLB i el seu vector. Actualment, s'han format Grups de Treball i Tècnics en els 23 estats citrícoles, que recolzaran a la presa de decisions i enfortiment de les activitats de control de l'HLB i el seu vector en cadascuna de les Entitats. 

Davant l'arribada de l'HLB, i a fi de realitzar deteccions que permetin controlar i/o confinar a la malaltia al més aviat possible, s'ha realitzat des de 2008 la recerca de la malaltia en 103 milions de plantes de cítrics d'horts comercials, així com en 4.0 milions de plantes de cítrics en àrees urbanes. Així mateix, s'ha dut a terme el control sistemàtic del psílid asiàtic en 553.307 camps de zones amb deteccions (4.6 milions de plantes tractades). 

L'eliminació de plantes malaltes no forma part de les accions que es cobreixen amb recursos federals, ja que és responsabilitat dels productors realitzar aquesta activitat en les seves propietats. Per aquesta raó, només es reporta l'eliminació de 42.182 plantes de cítrics per presentar símptomes d'HLB en zones urbanes i de 40.911 plantes en hortes comercials. Tampoc ha estat possible eliminar els centenars de vivers il·legals que es troben dispersos al llarg del país, ja que no es compta amb els elements per dur-ho a terme, a més de que els productors continuen adquirint planta d'aquests establiments, per ser de menor cost, la qual cosa afavoreix que segueixin existint, aquesta és una de les principals debilitats en l'aplicació de l'estratègia. 

A causa de la importància socioeconòmica dels cítrics a Mèxic, l'impacte negatiu de l'HLB en la producció i comercialització, així com l'alt risc de dispersió de la malaltia, s'ha contemplat que la campanya ha d'operar-se de manera permanent, en tant els investigadors trobin la cura per a la malaltia, o si escau, els productors adoptin l'estratègia de maneig de l'HLB i el seu vector a través d'Àrees Regionals de Control (ÁRCOs), la qual cosa es defineix a través de les avaluacions anuals de la campanya. 

El control regional de l'insecte vector ha estat catalogat pels experts al món com una de les activitats més importants per al maneig d'aquesta malaltia. A Mèxic es va iniciar el control del psílid en àrees àmplies en 2011, atenent 94 mil hectàrees; al 2012, es va començar amb l'operació de les ÁRCOs en 20 estats citrícoles on es va realitzar el control en 37.963 hectàrees. Al 2013, amb la participació d'investigadors, productors capdavanters, operadors de les campanyes, viveristes, representants dels governs federal i estatal, etc., conformats en Grups Tècnics, es va millorar l'estratègia d'ÁRCOs, en un esquema que contempla el MIP, considerant l'atenció de 2 o 3 aplicacions regionals estratègiques per combatre les poblacions de l'insecte; així mateix, per a la detecció i control de focus d'infestació es van instal·lar 81.361 paranys grocs per a la seva revisió setmanal, la qual cosa ha permès avaluar les accions de control químic i biològic. Com a avanç d'aquesta important activitat en el present any, s'han asperjat 21,2 milions de plantes de cítrics de 15.117 horts, corresponents a 103.521 hectàrees (86% del programat), beneficiant a 21.292 productors de 128 municipis del país. Així mateix, es va realitzar el tractament químic de 1.119.641 plantes de cítrics i 8.703 plantes de limonaria localitzades en 146.832 camps de 591 localitats limítrofes a les ÁRCOs. 

D'igual manera, s'ha integrat al programa d'ÁRCOs la participació de professionals (Tècnic Facilitador) amb formació en Antropologia, Sociologia Rural o Ciències afins perquè a través de tècniques de participació que realitzen en col·laboració amb els tècnics de la campanya (agrònoms), es duguin a terme tallers que permetin conscienciar als productors perquè s'integrin i participin en les accions de control de l'HLB i el seu vector mitjançant àrees àmplies, i fet i fet siguin ells els qui adoptin aquesta tecnologia en benefici de les seves hortes. 

D'altra banda, com a continuïtat a les activitats d'ÁRCOs, es duen a terme reunions regionals en diferents seus (Veracruz, Jalisco, Yucatán, Sonora i Sant Luis Potosí) on participen el personal relacionat amb el programa (Caps de Programa de Sanitat Vegetal, Gerents dels Organismes Auxiliars de Sanitat Vegetal, Coordinadors d'HLB, Tècnics Facilitadores, Investigadors i Productors capdavanters), això amb l'objectiu d'informar els avanços d'ÁRCOs i determinar la proposta a desenvolupar en les ÁRCOs en l'any següent. A través del coneixement de la fenologia de cada espècie cítricola, condicions climàtiques de cada regió i rotació de grups toxicològics, es defineixen preliminarment les èpoques i productes idonis per al control del psílid asiàtic en els 23 estats citrícoles, la qual cosa permet definir l'estratègia per les ÁRCOs basats en conceptes epidemiològics i en un enfocament MIP, amb això, prioritzar àrees d'atenció amb proclivitat a epidèmies d'HLB. 

A més del control químic del vector en àrees urbanes i hortes comercials, a través d'ÁRCOs s'han alliberat (2011-2013) en hortes abandonades, al voltant de 13,1 milions de parasitoids (Tamarixia radiata), en els estats del vessant del pacífic (Colima, Jalisco i Nayarit), i del sud-est mexicà (Yucatán, Quintana Rosego, Campeche, Chiapas i Tabasco), amb la finalitat d'impactar les poblacions del psílid asiàtic en aquelles zones on solament poden ser ateses amb la participació del govern federal. A més, on les condicions ho han permès, s'han realitzat aplicacions d'entomopatògens en els estats de Colima, Jalisco, Veracruz.

La inversió realitzada per dur a terme la recerca intensiva i extensiva de l'HLB, així com activitats de control, confinament, transferència de tecnologia (control biològic i enfortiment de laboratoris de diagnòstic), capacitació, divulgació i investigació al país, del període 2008 a 2013, ascendeix a una mica més d'1.107 milions de pesos (90 milions de dòlars aproximadament), dels quals aproximadament 296,5 milions de pesos (24.5 milions de dòlars) provenen de recursos en concurrència amb els estats dins del Subcomponent de Sanitat Vegetal del Programa de Prevenció i Maneig de Riscos i 810,9 milions de pesos (67 milions de dòlars), d'execució directa per a la realització d'accions. 

A causa que les activitats realitzades no són suficients per aconseguir una detecció i control oportú dels brots de la malaltia, tant en horts com en àrees comercials, s'ha portat a través del programa d'Huanglongbing, una campanya massiva de difusió, a través de diferents mitjans informatius sobre la problemàtica de l'HLB, perquè instàncies relacionades amb els cítrics i principalment productors, participin de manera activa en la mesura de les seves responsabilitats sobre aquest problema que afligeix avui dia a la citricultura nacional.  

Perspectives en l'aplicació de l'estratègia contra l'HLB: 

1) Encoratjar l'aplicació d'estratègies per al maneig i control de l'HLB i el seu vector sota Àrees Regionals de Control (ÁRCOs), tant en zones amb HLB com en les quals encara no està present. 
2) Mantenir la regulació de la producció i mobilització de material propagatiu de cítrics, independentment de la localització de les unitats de producció, així com els requisits per moure fruita de zones sota control fitosanitari. 
3) Desenvolupament de plantes resistents a mig termini. 

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.