INFORMACIÓ DESTACADA

Residus de productes fitosanitaris en els aliments: avaluació, gestió i implicacions en el sistema d'alerta ràpida RASFF

César Casado de Santiago
Cap de Servei de Residus
Subdirecció General de Promoció de la Seguretat Alimentària

En Seguretat Alimentària, hi ha una tasca important que cal completar: una comunicació de riscos eficaç. El 2002 ja es va establir que l'Anàlisi del Risc* en les tres etapes (Avaluació, Gestió i Comunicació) havia de ser la base per a establir tota la legislació alimentària posterior de la UE. D'aquesta triada, el concepte més nou era, precisament, aquest últim: com connectar totes les parts implicades en el procés i, sobretot, com explicar els resultats de la determinació del risc i els motius després de les decisions de gestió.
La fixació dels Límits Màxims de Residus (LMR) de productes fitosanitaris pel Reglament (CE) Nº 396/2005** és un exemple perfecte d'aquest esquema de treball, en el qual les tasques d'avaluació i gestió de risc estan separades, i són compartides per institucions europees (Comissió Europea i EFSA -Autoritat Europea de Seguretat Alimentària) i nacionals (MAGRAMA i AECOSAN).

En Seguretat Alimentària, hi ha una tasca important que cal completar: una comunicació de riscos eficaç. El 2002 ja es va establir que l'Anàlisi del Risc* en les tres etapes (Avaluació, Gestió i Comunicació) havia de ser la base per a establir tota la legislació alimentària posterior de la UE. D'aquesta triada, el concepte més nou era, precisament, aquest últim: com connectar totes les parts implicades en el procés i, sobretot, com explicar els resultats de la determinació del risc i els motius després de les decisions de gestió.
La fixació dels Límits Màxims de Residus (LMR) de productes fitosanitaris pel Reglament (CE) Nº 396/2005** és un exemple perfecte d'aquest esquema de treball, en el qual les tasques d'avaluació i gestió de risc estan separades, i són compartides per institucions europees (Comissió Europea i EFSA -Autoritat Europea de Seguretat Alimentària) i nacionals (MAGRAMA i AECOSAN).
Així doncs, en aquesta primera fase, l'avaluació de riscos té com a pedra angular la combinació de la informació toxicològica de la substància activa juntament amb els resultats dels assajos de residus i, com a resultat, la proposta del LMR. Posteriorment, aquesta proposta queda fonamentada per un dictamen positiu de l'EFSA, i esdevé llavors un aval de la seguretat dels aliments a tota la UE i per això s'ha de respectar. Un aliment que compleix el LMR europeu és segur per al consumidor, independentment del com estigui de prop o de lluny del llindar fixat.
El LMR es defineix com "el límit legal superior de concentració d'un residu de plaguicida en aliments o pinsos (...) basat en les bones pràctiques agrícoles i la menor exposició del consumidor -necessària per a protegir tots els consumidors vulnerables-". No és, per tant, un límit toxicològic, com passa en altres àmbits com el dels contaminants, sinó un límit toxicològicament acceptable, és a dir, segur, però que parteix d'una bona pràctica agrícola i no en una dosi màxima d'ús. Aquesta peculiaritat marca una diferència clau a l'hora d'interpretar els LMR, i per tant, el seu compliment.
Així, per exemple, el Sistema d'Alerta Ràpida d'Aliments i Pinsos (RASFF) de la UE no considera com a risc seriós el simple excés d'un LMR sinó que requereix d'una avaluació posterior que confirmi que aquesta superació podria posar en risc al consumidor.
Els resultats de l'última enquesta de l'Eurobaròmetre*** ja ens ho anunciaven: d'entre tots els possibles riscos associats als aliments, els espanyols identificaven com el de major preocupació el dels residus de pesticides. D'altra banda, només un 56% dels enquestats pensava que les autoritats feien una bona feina d'informació sobre els riscos vinculats a l'alimentació. El que s'ha dit, hi ha una tasca pendent de treballar: Som-hi!

* REGLAMENT (CE) Nº 178/2002 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 28 de gener de 2002, pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària (DO L 31 de 2002.02.01, pàg. 1)
** REGLAMENT (CE) Nº 396/2005 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 23 de febrer de 2005, relatiu als límits màxims de residus de plaguicides en aliments i pinsos d'origen vegetal i animal i que modifica la Directiva 91/414 / CEE del Consell (DO L 70 de 2005.03.16, pàg. 1)
*** Special Euro Barometer 354 on food-related risks http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.